“ சீர்காழி –  சிறப்பு / தத்துவ விளக்கம்  “

“ சீர்காழி –  சிறப்பு / தத்துவ விளக்கம்  “

இந்த ஊரில் தான் ஞான சம்பந்தர் அவதரித்தார்

இந்த ஊருக்கு பல பேர் இருக்கு – அதில் ஒன்று தான் “ வேணுபுரம் “

அப்படியெனில் – மூங்கில் இருக்கும் ஊர்

மூங்கிலில் காற்று ( வாசி )  புகுந்தால் நாதம் கிளம்பும்

ஞானசம்பந்தர் பெருமான்  வேகாக்கால் / வாசியின் உருவகம் ஆகையால் , அவர் அவதரித்த ஊருக்கு வேணுபுரம் என பேர் வந்தது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s