“ கண்மணி பெருமை  “

“ கண்மணி பெருமை  “

பார்வை மனம் பிராணனில்

பார்வையால் மனம் அடங்கும்

சுவாசமும் அடங்கும்

அதனால் தவத்தில் கண்ணின் பங்கு மிக மிக அதிகம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s