தெளிவு

தெளிவு

சகஜ பழக்கம் எனும் தவ வகை கைகூடினால் தான்

சகலர் எனும் மும்மலத்தில் இருந்து மீள முடியும்

மேலே செல்ல முடியும்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s