“ அசைவு   ஒழித்தல் பெருமை “

“ அசைவு   ஒழித்தல் பெருமை “

1 ஆசை துன்பத்துக்கு காரணம் அல்ல

அசைவே துன்பத்துக்கு முழு முதற் காரணம்

அசைவு ஒழிந்தக்கால் மனம் ஒழியும்

மனம் ஓய்ந்து ஒழிந்தால்

நிம்மதி – சுகம் – பரமசுகமே

2 அசைவு ஜீவனின் இயற்கை

ஆன்மாவின் செயற்கை

அசைவின்மை தான் ஆன்மாவின் இயற்கை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s