“ பார்ப்பான் – நெற்றிக்கண் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ பார்ப்பான் – நெற்றிக்கண் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

1  பார்ப்பான்  ஆகிய ஆன்மா பாடுவது :

“ உனது விழியில் எனது பார்வை உலகை காண்பது “

இது எவ்வளவு உண்மை ??

2

அந்த இருட்டுக்கும்
பார்க்கின்ற விழி இருக்கும்

இருளில் இருக்கும் விழி தான்  நெற்றிக்கண் – வெளி ஆக இருப்பது

உறுப்பாகிய பீனியல் சுரப்பி அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s