பெண் மோகம் எப்போது ஒழியும் ?

பெண் மோகம் எப்போது ஒழியும் ?

பத்ரகிரியார் மெய்ஞ்ஞான புலம்பல் எக்காலக்கண்ணி

பேய் போல்திரிந்து பிணம்போல் கிடந்து பெண்ணைத்
தாய்போல் நினைத்து தவம் முடிப்பது எக்காலம்?

இப்படி சித்தர் பெருமக்கள் பாடியுள்ளார்

இது எப்படி சாத்தியப்படுத்துவது ? எந்த அனுபவம் வந்தால் – இது கைகூடும் ??

எல்லாம் விந்துவில் இருக்கும் சூட்சுமம் தான்

விந்துவில் பதிந்திருக்கும் ராக துவேஷம் தான் காமத்துக்கும் காரணம்

இதை சுத்தப்படுத்திவிட்டாலும் , புருவ வாசல் திறந்து பரவிந்து மேலேறிவிட்டால் போதும் , பெண் மோகம் முற்றும் ஒழிந்துவிடும்

அப்போது எல்லா பெண்களும் நமக்கு தாய் – வாலைத்தாய் தான் – தெய்வங்கள் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s