“ முத்து வேலன் – பெயர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ முத்து வேலன் – பெயர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

இது முருகனின் பல பேர்களில் ஒன்று

இதன் பொருள் :

வேல் போன்றது முத்து

அதாவது , மணி /முத்து போல் மாறும் விந்து சக்தியானது வேலாயுதமாகி மாறி

இருப்பது குறிப்பது

அது மும்மலத்தை அழிக்கும் வல்லமை உடைத்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s