“ விழிப்புணர்வு பெருமை “  

“ விழிப்புணர்வு பெருமை “  

இது சாதகனை வந்தடைக்கால்

மனம் செயல் இழக்கும் – உடனே நடக்கும்

சுவாசம் அடங்கும்

சதா கவனிப்பு தான்

அதுக்கு தான் இது வேணும் வேணும் என அடித்துக்கொள்கிறார்

ஆனால் சாமானியர்க்கு எட்டாக்கனி 

வெங்கடேஷ்       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s