பரியங்க யோகம் – 5

பரியங்க யோகம் – 5  பரியங்கத்தில் சுவாசம் மேலிழுத்தல் மிக மிக முக்கியம் இது நடக்கவிலை எனில் இந்த யோகம் சித்திக்காது இவ்வாறு சுவாசம் மேலே இழுக்கப்படுது என உறுதி செய்யத்தான் , வஜ்ரோலி முத்திரை உதவி செய்யுது இந்த முத்திரையில் ஆண் லிங்கம்  நீர் பால் – உறிஞ்சும் இதன் மூலம் சுவாசம் மேலே போகுது என கொள்ளலாம் வெங்கடேஷ்

“ சுத்த உஷ்ணம்  பெருமை

“ சுத்த உஷ்ணம்  பெருமை “ கார் இருள் கரைந்தால் புறச் சூரியன் உதயமாகும் மும்மல இருளாம் ஜவ்வு சுத்த உஷ்ணத்தால் பர விந்துவால் கரைந்தால் ஞான சூரியன் உதயமாகும் வெங்கடேஷ்