பரியங்க யோகம் – 5

பரியங்க யோகம் – 5 

பரியங்கத்தில் சுவாசம் மேலிழுத்தல் மிக மிக முக்கியம்

இது நடக்கவிலை எனில் இந்த யோகம் சித்திக்காது

இவ்வாறு சுவாசம் மேலே இழுக்கப்படுது என உறுதி செய்யத்தான் , வஜ்ரோலி முத்திரை உதவி செய்யுது

இந்த முத்திரையில் ஆண் லிங்கம்  நீர் பால் – உறிஞ்சும்

இதன் மூலம் சுவாசம் மேலே போகுது என கொள்ளலாம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s