“ திருவடி தவ அனுபவம் “  

“ திருவடி தவ அனுபவம் “  

“ உறக்க நிலையிலும் விழிப்புணர்வு தங்க வைக்கும் “

முதலில் சிறிதாக ஆரம்பித்து

நாளாக நாளாக

அதன்  நேரம் அதிகரிக்கும்

இது ஞானம் அடைய முக்கியமான அனுபவப்படி ஆம்

இது தான் தூங்காத தூக்கம்  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s