“ திருவடி தவம் –  கண்ணாடி தவம் பெருமை”  

 “ திருவடி தவம் –  கண்ணாடி தவம் பெருமை”   

1 திரு மந்திரம் :

“ விளக்கின் முன்னே வேதனை மாறும் “  

2 திருக்குறள் :

தனக்குவமை இலாதான் தாள் சார்ந்தார்க்கு  அல்லால்

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது

இவ்விரண்டும்  திருவடி தவம் –  கண்ணாடி தவம் அனுபவம் உரைக்க வந்ததாகும்

பயிற்சி ஆற்றுவார்க்கு விளங்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s