“ கண்ணாடி தவம் பெருமை

“ கண்ணாடி தவம் பெருமை “

முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி உதவியால்

ஊனக்கண்ணில் தவம் இயற்றினால்

வெட்டவெளியாம் ஞானக்கண்ணாடிக்கு ஏற முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s