கர்ம பூமி – ஞான பூமி “

கர்ம பூமி – ஞான பூமி “

நம் ஆன்மீக பயணம்

கர்ம பூமியில் இருந்து ஞான பூமிக்கு

முதலாவது அசைவுடன் கூடியது

பின்னது அசைவிலாதது

அதனால் அது சிவ பூமி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s