ஒருமை பெருமை

ஒருமை பெருமை

ஒருமையால் ஒடுக்கம் உண்டாகும்

மன அலைச்சல்  நீக்கும்

அது “ ஞானப்பார்வை  அளிக்கும் ஞான விழி “

அந்த பார்வையில் காட்சி சிதறல் இல்லை

எல்லா கோணமும் தகவலும் அடக்கம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s