“ சுழிமுனை பெருமை “

“ சுழிமுனை பெருமை “

பிரணவ  உச்சியில் பிரமத்துவாரத்தில்

ரீங்காரத் தொனியுடன் விளங்குவது சுழிமுனை

அதனால் அது நாதஸ்தானம் ஆயிற்று

இதைத் தான் வள்ளல் பெருமான் :

“ மயில் குயில் ஆச்சுதடி அக்கச்சி “  என தன் சுழிமுனை அனுபவம் பாடுகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s