திருவடி தவம் – எப்படி வினைகள் தீர்க்குது ??

திருவடி தவம் – எப்படி வினைகள் தீர்க்குது ??

சூரிய சந்திரர்கள் ஆம்  திருவடிகள்

( கடகம் – சிம்மம் )

தவத்தில் உச்ச கதி அடையும் போது

சோதிடக் கணக்கின் படி

கர்மாதிபதி சனியால் வேலை செய்ய முடியாது

அப்போது வினை – விதி செய்யாது ஸ்தம்பித்து  நிற்கும்

இந்த அனுபவத்தால் எனக்கு வினைக்கழிவு நடக்குது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s