“ கடவுளும் மனிதனும் “

“ கடவுளும் மனிதனும் “

கடவுள் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து மனிதனைப்பார்த்து ,  

பேசினால்  , என்ன பேசுவார் ??

 நான் உனை எதுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் – நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்  ??

செய வேண்டியதை தவிர்த்து மத்தது எல்லாம் செய்கிறாய்

மனிதன் உலகத்தில் எப்படி எனில் ??

1 இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடுவார்

2 செய்ய வேண்டியதை விட்டு மத்ததெலாம் செய்வார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s