சாகாக்கல்வி – நம் பங்கு என்ன ??

சாகாக்கல்வி – நம் பங்கு என்ன ??

1 இயற்கையின் பங்கு :

உயிர் உடல் தத்துவம் சேர்த்துவைத்துவிட்டது 

2 காலன் – எமன் பங்கு :

 உயிர் உடல் தத்துவம் கூறாக பிரித்துவைத்துவிடுது

  • மரணத்தின் போது

 நம் பங்கு : உயிர் உடல் பிரியாது கட்டி வைத்திருக்கும் வித்தை கற்று சேர்த்து வைத்திருப்பது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s