நவ கண்டம்

நவ கண்டம் தத்துவங்கள் மீது செலுத்தும் ஆதிக்கம் மேலாண்மை தான் நவ கண்டம் வெங்கடேஷ்