தற்கால சமூக நீதி காத்தல் பொருள் :

தற்கால சமூக நீதி காத்தல் பொருள் :

தன் கட்சி நம்பி ,முதலீடு செய்து வியாபாரம் செய்து வரும் சாராய ஆலை, CBSE பள்ளி , கல்லூரி , மருத்துவக் கல்லூரிகள் நட்டத்தில் இயங்காதவாறு பார்த்துக் கொள்ளல் தான்.

அதுக்கேற்றாற் போல அரசு வேலை செய்யும் , தீர்மானம் நிறைவேற்றும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s