சிரிப்பு

சிரிப்பு

மத போதகர் – மத மாற்றும் போதகர் – பிரசங்கம் செயும் போதகர் –சுகமளிக்கும் கூட்டம் பார்த்தால்  , நான்  மனதில் நினைத்துகொள்வது :

“ உழைத்து  வாழ வேண்டும் – உருட்டி வாழக்கூடாது “

எல்லாம் உருட்டு தான்

உண்மையேயிலை

சிரிப்பு தான் நகைச்சுவை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s