” சுத்த சன்மார்க்கமும் – சைவ சித்தாந்தமும்”

சைவசித்தாந்திகள் அருட்பாவை ஆய்வு செய்தால் பல ரகசியங்கள் வெளிப்படலாம்.

ஆனால் சன்மார்க்க போலிகள் நடத்தை பேச்சால் சன்மார்க்கமே வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி உள்ளனர்.

அதனால் நட்டம் சைவசித்தாந்திகளுக்கும் சன்மார்க்கத்துக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s