வாசியும் ஊசியும் காசியும்

வாசியும் ஊசியும் காசியும்

வாசி கொண்டு ஊசி நுழைந்து

காசி செல்வதல்ல

வாசி உருவாவதே

காசி எனும் திரிவேணி சங்கமத்தில்

மக்களுக்கு இன்னும் தெளிவிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s