“ ஞானியரும் –  சாமானியரும் “

“ ஞானியரும் –  சாமானியரும் “

ஞானி :

என்னைப் பார்த்தால் உனைப்பார்ப்பாய்

உனைப்பார்த்தால்  எனைப்பார்ப்பாய்

இரு சிநேகிதிகள் : ஆமாம் ரொம்ப சரி

அவ வீட்டைப் பார்த்தா என் வீட்டைப் பார்த்தா மாதிரி

என்  வீட்டைப் பார்த்தா அவ  வீட்டைப் பார்த்தா மாதிரி

அவ என்ன வாங்குகிறாளோ அதை அப்படியே வாங்குவே

பொறாமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s