இயற்கை வினோதம்

இயற்கை வினோதம்

எவ்வளவு அசிங்கமான பெண்ணுக்கும்

அவள் உள்ளிருக்கும் ஆன்மாவானது

மிக மிக  அழகானது சுந்தர வடிவானது சௌந்தர்யமானது.

இது  இயற்கையின் வினோதம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s