“ சித்திரவதை – தத்துவ விளக்கம் “

“ சித்திரவதை – தத்துவ விளக்கம் “

ஒருவர் அடையும் /படும் துன்பம் துயர்  இதனால் அழைப்போம்

குறிப்பாக மரணத்தின் தறுவாயில் ஒருவர் அனுபவிப்பதாகும்

இதன் விளக்கம் :

அதாவது சித்திர குப்தன் ஆகிய மூளை –  மனம் , நம் வாழ்ந்த வாழ்வு – – சித்திரங்களாக / படக்காட்சிகளாக காட்டி  , உயிரை வதைப்பது தான் “ சித்திரவதை  “

இதை இப்போது வி ஞ் ஞானமும் ஒத்துக்கொள்ளுது

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s