சாமானியர் – ஆன்ம சாதகரும்

சாமானியர் – ஆன்ம சாதகரும்

சாமானியர்

தினம் தினம் தன லாபம் பார்க்கிறார்

தன் தொழிலில் வியாபாரத்தில்

ஆன்ம சாதகரோ

தன் தவத்தில் சாதனத்தில்

ஆன்ம லாபம் பார்க்கிறான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s