சிரிப்பு

சிரிப்பு

ஒரு மன நோயாளி

பல உடல் நலம் பாதித்த நோயாளிக்கு

தீர்வு அளிக்கும் இடம்

தெய்வீக சுகம் அளிக்கும் கூட்டம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s