ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி

ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி 1 . ஆணிப்பொன் னம்பலத் தேகண்ட காட்சிகள்அற்புதக் காட்சிய டி – அம்மாஅற்புதக் காட்சிய டி. கண்ணிகள் 2. ஜோதி மலைஒன்று தோன்றிற் றதில்ஒருவீதிஉண் டாச்சுத டி – அம்மாவீதிஉண் டாச்சுத டி. ஆணி 3. வீதியில் சென்றேன்அவ் வீதி நடுஒருமேடை இருந்தத டி – அம்மாமேடை இருந்தத டி. ஆணி 4. மேடைமேல் ஏறினேன் மேடைமேல் அங்கொருகூடம் இருந்தத டி – அம்மாகூடம் இருந்தத டி. ஆணி 5. கூடத்தை நாடஅக் கூடமேல் ஏழ்நிலைமாடம் இருந்தத டி – அம்மாமாடம்…

“ அரசியலும் ஆன்மீகமும் “

 “ அரசியலும் ஆன்மீகமும் “ அரசியல் : என் அப்பா – முதல் அமைச்சர் / கட்சித் தலைவர் என் தாத்தாவும் அப்படியே அதனால் என் மகன் – என் பேரன் இப்படியே   ஆன்மீகம் : நான் சாமியார் – என் அப்பா –  தாத்தாவும் சாமியாரா இருந்தனர் என கூறுவதை கேட்டிருக்கோமா ?? அரசியல் வேடிக்கை இலையா ?? வெங்கடேஷ்

“ பர வெளி – சுத்த சிவ வெளிகள் “

“ பர வெளி – சுத்த சிவ வெளிகள் “ ஆன்மா விளங்கும் பர வெளி அதன் மேல் விளங்கும் அடிக்கனக சபை வரை பர வெளிகள் அதன் மேல் விளங்கும் பொன்னம்பலம் – சிற்றம்பலம் – சுத்த சுகாதீத பெருவெளி வரை இவைகள் சுத்த சிவ வெளிகள் மக்களுக்கு புரிய வாய்ப்பிலை வெங்கடேஷ்

ஐந்தொழில் செயும் தலைவர் “

“ ஐந்தொழில் செயும் தலைவர் “ பிரம்மா முதல் சதாசிவர் வரை இது விளையாட்டுப் போட்டியில் தொடர் ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி ஒருவர் ஓடி முடித்து தன் கைப்பிடியை  மற்றவரிடம் ஒப்படைக்க மற்றவர் ஓடுவார் அவர் மற்ற வீரரிடம் ஒப்படைப்பார் இது மாதிரி தான்    ஐந்தொழிலும் அது செயும் தலைவரும் பிரம்மா படைத்து முடிக்க பின்னர் விஷ்ணு காத்து வர நாள் ஆக ருத்திர தேவர் உடல்  நலம் குன்ற செய்து தன் வேலை செய்கிறார் முடிவில் காலன்…