“ அரசியலும் ஆன்மீகமும் “

 “ அரசியலும் ஆன்மீகமும் “

அரசியல் :

என் அப்பா – முதல் அமைச்சர் / கட்சித் தலைவர்

என் தாத்தாவும் அப்படியே

அதனால் என் மகன் – என் பேரன் இப்படியே 

 ஆன்மீகம் :

நான் சாமியார் – என் அப்பா –  தாத்தாவும் சாமியாரா இருந்தனர்

என கூறுவதை கேட்டிருக்கோமா ??

அரசியல் வேடிக்கை இலையா ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s