“ பர வெளி – சுத்த சிவ வெளிகள் “

“ பர வெளி – சுத்த சிவ வெளிகள் “

ஆன்மா விளங்கும் பர வெளி

அதன் மேல் விளங்கும் அடிக்கனக சபை வரை பர வெளிகள்

அதன் மேல் விளங்கும் பொன்னம்பலம் – சிற்றம்பலம் – சுத்த சுகாதீத பெருவெளி வரை

இவைகள் சுத்த சிவ வெளிகள்

மக்களுக்கு புரிய வாய்ப்பிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s