ஞான போதினி

ஞான போதினி

சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் எப்படியோ ??

அப்படித்தான்

கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல்  நிட்டை கூடல்

இதில் தெளிதல் படலம் நீண்ட காலம் பிடிக்கும்

ஆனால் எல்லாம் ஒரே சமயத்தில்  நடக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s