மன நோய்

மன நோய் 

பல குழுக்களில் சிலர்க்கு , ஆணவம் அகங்காரம் நீக்காமலே , ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமலே – எது எங்கே நீங்கும் அறியாமலே

“ நாம்  யாம் எமது “ என பேசி எழுதி வருவர்

இது நகைச்சுவை கேலி

இது ஒரு வகை மன நோய்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s