“ ஏழாம் சக்கரம் பெருமை “

“ ஏழாம் சக்கரம் பெருமை “  

ஏழாம் தாதுவாம் விந்துவை

ஏழாம் சக்கரத்துக்கு ஏற்றினால் தான் ஞானம் கிட்டும்

இது ஆற்றாமல்

வெறும் சடங்காக

தலையில் முண்டாசு  பாகை கட்டிக்கொண்டால்

அது வெளி வேஷம் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s