” விண்ணும் மண்ணும் “

“ விண்ணும் மண்ணும் “

விண் உணவு சிவம்

மண் உணவு சவம் ஆக்கும்

விண் உணவு அமுதம்

விண் தத்துவம் சூக்குமமானது

அதனால் ஆற்றல் வாய்ந்தது

அதனால் உணவு சிவன்

அதுவே எமன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s