ஞான போதினி  – பொது விளக்கம்

ஞான போதினி  – பொது விளக்கம்

பொது  வெளிக்கு  ஏறாமலே

அந்த அனுபவத்துக்கு வாராமலே

எப்படி ??

எல்லா உயிரையும் பொதுவாக காண முடியும் ??

இது நகைச்சுவை தானே ??

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s