“ சிற்றம்பலம் – சுத்த சிவம் பெருமை “

“ சிற்றம்பலம் – சுத்த சிவம் பெருமை “

திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார்

ஓங்காரமே நல் திருவாசி உற்று அதனில்

நீங்கா எழுத்தே நிறைசுடராம் — ஆங்காரம்

அற்றார் அறிவர் அணி அம்பலத்தான் ஆடல் இது

பெற்றார் பிறப்பு அற்றார் பின்

பொருள் :

பிரணவத்தை அமைத்து , வாசி உண்டாக்கி அதன் மூலம்  ஞானம் அடைந்து ,

அதன் மேலும்,  ஆணவ மலத்தை  அருளால் நீக்கி ,  சிற்றம்பலத்தான் ஆடல் கண்டார் பிறப்பு அறுப்பார் என்றவாறு 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s