இயேசு கிறிஸ்து

” Eloi Eloi Lama Basakthani “

இது தான் இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக சிலுவையில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது

அப்படி எனில்

1 இறைவனே என்னை ஏன் கைவிட்டுவிட்டீர் என்பதல்ல

இது உலகம் கூறும் பொய்யான விளக்கம்

உண்மை : ” தெய்வமே என் சாவு தா நீ “

BBC கூறுவது அவர் புத்த துறவியாக இருந்திருப்பார் . அதனால லாமா என கூறுகின்றார்

ரெண்டு பேரும் சரியான செய்தி அளித்திருக்கார் என நம்புகிறேன்

கருத்து : தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s