தெளிவு

தெளிவு  

எய்தவனிருக்க எய்தவனை நோவது ஒக்கும்

சூக்கும தன்மாத்திரைகள் இருக்க  ஐம்புலனை நோவது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s