“ முத்தியும் –  ஜீவன் முத்தியும் “ 

“ முத்தியும் –  ஜீவன் முத்தியும் “ 

முத்தி ;

முன்னுறு சாதனம்

அதாவது சோமசூரியாக்கினி கலைகள் சங்கமம்

ஆனால் ஜீவன் முத்தி எனில்

ஜீவன் ஆன்மாவுடன் கூடி

அது அடையும் விடுதலை

ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம்வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s