“ இதிகாசம் பெருமை “

“ இதிகாசம் பெருமை “

பாரதத்தில் , தர்மர் பாதம் பூமியில் படாது

அந்த மாதிரி அந்த பாத்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது

இதன் பின்னணி :

சுத்த மாயையில் இருப்போர் , அசுத்த மாயை ஆகிய உலகத்தில் , இந்த பூமியில் அவர் தம் கால் தொடாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்த இப்படி புனையப்பட்டுள்ளது

சுத்த வித்தை/சிவ தத்துவம் = சுத்த மாயை

ஆன்ம தத்துவம் – அசுத்த மாயை – நம் நிலை

இதிகாசம் புராணம் எல்லாம் ஒரு பெரிய பொருளுடனே புனையப்பட்டுள்ளது

இவைகள் பொய்யல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s