திருவடி தவ அனுபவம்

திருவடி தவ அனுபவம்

எப்படி அக நிகழ்வுகள் பாரபட்சமின்றி  கவனிக்கிறோமோ

அப்படியே புற உலக காட்சிகள் நிகழ்வுகளையும் ஒரு பார்வையாளன் போல் பாரபட்சமின்றி – “ நடக்கட்டும் “ என பார்க்கும் மனோ பாவனை வந்துவிடும்

போதம் ஒழிந்து விடும்

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s