“ சாலை ஆண்டவர் –  ஆதி  மெய் பூரண உதயம் “

“ சாலை ஆண்டவர் –  ஆதி  மெய் பூரண உதயம் “

“ நாதன் – சன்மார்க்க விளக்கம் – 2  “

“ நாதமது விளைந்தவர் பேர் நாதனாகும் “

அதாவது எந்த ஆன்ம சாதகர் நாதம் எனும்  கடை தத்துவ நிலை வரை  வந்திருக்காரோ ?? அந்த நாத அனுபவம் பெற்றிருக்காரோ ??

அவர் தான் நாதன் எனும் பேர் கடையில் வைத்துக்கொள்ளலாம்

உதாரணம்

1 போக நாதர்

2 காலாங்கி நாதர் மாதிரி

3 இயேசு நாதர் ( இவர் புத்த மதத் துறவி – இந்தியாவில் தான் பிரம்ம வித்தை கற்றார் )     

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s