ஞானியும் உலகமும்

ஞானியும் உலகமும்

 நட்டம் எனில்

உலகம் :  வியாபாரத்தில் நஷ்டம் என பொருள் கொள்ளுது

ஞானியோ : தம்முள் சிற்றம்பலத்தினுள் சிவத்தின் நடனம்  எனக் கொள்கிறார்

இருவரும் இரு துருவம் தானே ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s