ஸ்ரீ வித்தையும் – ஸ்த்ரீ ( பெண் ) வித்தையும்  2

ஸ்ரீ வித்தையும் – ஸ்த்ரீ ( பெண் ) வித்தையும்  2

1 ஸ்ரீ வித்தை – பத்தினி இல்லாது செயும் பர வித்தை  

ஆத்ம  வித்தை

பிரம்ம வித்தை

தவம்

2 ஸ்த்ரீவித்தை – பத்தினியுடன் கூடி செயும் அபர வித்தை

காமக் கேளிக்கை

ரெண்டாவதைத் தான் நம் சமகால குருமார்கள் ( எந்த மதத்திலும் )  அதீதமாக செய்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s