தெளிவு

தெளிவு “ யார் நாதம் எனும் கடை தத்துவத்துக்கு ஏறியிருக்காரோ அவர் தான் தம் பெயர் கடையில்     நாதன் என சேர்த்துக்கொள்ளலாம் வெங்கடேஷ்

“ விழிப்புணர்வு பெருமை “

“ விழிப்புணர்வு பெருமை “ எப்படி எண்ணெய் அறுபடாமல் மேலிருந்து கீழ் விழுதோ ?? அவ்வாறே விழிப்புணர்வும் அறுபடாமல் தொடர்ந்து ஓட வேணும் தாரணை மாதிரி இருக்கணும் விழிப்புணர்வு வெங்கடேஷ்

ஞான போதினி

ஞான போதினி நம் முன்னே ஆயிரம் அழகான பெண்கள் போகலாம் ஆனால் மனம் அவர் பின்னால் போகக்கூடாது மனதில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயமாகலாம் அதன் பின்னால் செல்லக்கூடாது வெங்கடேஷ்