“ விழிப்புணர்வு பெருமை “

“ விழிப்புணர்வு பெருமை “

எப்படி எண்ணெய் அறுபடாமல்

மேலிருந்து கீழ் விழுதோ ??

அவ்வாறே

விழிப்புணர்வும் அறுபடாமல் தொடர்ந்து ஓட வேணும்

தாரணை மாதிரி இருக்கணும் விழிப்புணர்வு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s