உலகத்தை நம்பக்கூடாது

உலகத்தை நம்பக்கூடாது

இந்த யோகா மையம் எப்படி 96 த த்துவம் – சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் விளக்கம் தப்பாக அளிக்குது

உலகத்தை நம்பினால் மோசம் போவது உறுதி

தன் ஆராய்ச்சி அனுபவம் தான் கைகொடுக்கும்

வெங்கடேஷ்

Badhey Venkatesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s