“ விழிப்புணர்வு பெருமை  “

“ விழிப்புணர்வு பெருமை  “

ஊட்டி கொடைக்கானல் மலை ஏற ஆரம்பித்தவுடன்

குளிர் காற்று  அனுபவிக்கிறோம் 

 விழிப்புணர்வு அதிகமாகிறது என்றால்

துரியமலை அருகே வருகிறோம் என பொருளாம்

 மந்திரம் :

துரியம் இருப்பதும் சாக்கிரத்துளே

உறங்கும் போதும் விழிப்புணர்வு காட்டும்

இது சமிக்ஞை 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s